UAB „Audifina“
PRIVATUMO POLITIKA

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Audifina“ (toliau – Įmonė, mes), tvarko Jūsų asmens duomenis Privatumo politikoje nurodytais tikslais, taip pat informaciją apie Jūsų teises ir jų įgyvendinimą. Dėl savo veiklos pobūdžio Įmonė atskirais atvejais veikia ir kaip duomenų tvarkytojas. Ši privatumo politika tokių atvejų neapima , t. y., šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip Įmonė tvarko asmens duomenis veikdama kaip duomenų valdytojas. Toliau bet koks asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Įmonė, vadinamas Duomenų subjektu.

2. Apie Įmonę

Įmonė reiškia UAB „Audifina“, juridinio asmens kodas 125921757, buveinė adresu A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, duomenys apie Įmonę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais info@audifina.lt.

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie asmenį renkama informacija, kuri gali būti panaudota asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant vardą, pavardę, adresą, IP adresą, kurią apie asmenis Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame sutikime ar susitarime su Įmone nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią asmenų informaciją, su kuria Įmonė susipažįsta Jums susisiekus su Įmone socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Įmonės socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

Įmonė tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Toliau Jūs galite susipažinti, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis: kokius asmens duomenis tvarkome, kokiais tikslais tvarkome, kiek laiko juos saugome ir kokias turite teises. Tai galite padaryti spustelėję Jus dominantį pasirinkimą.

4. Kokias teises turite ir kaip jomis pasinaudoti?

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

4.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, pirmiausia pateikiame šioje Privatumo politikoje (teisė būti informuotam). Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę (jei konkrečiu atveju toks patvirtinimas yra reikalingas).

Iš Jūsų tikimės, kad teikdami tokius prašymus nepiktnaudžiausite, laikysitės sąžiningumo ir protingumo principų.

4.2. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

4.3. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

(a)   Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

(b)   Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

(c)   Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

(d)  Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją Jums ar Jūsų pasirinktam duomenų valdytojui.

(e)  Jūs turite teisę BDAR 21 straipsnyje nustatyta tvarka nesutikti (prieštarauti), kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti (prieštarauti), kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno Privatumo politikoje nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta, kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.

4.4. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

5. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą, vykdomą tikslais, susijusiais su paslaugų teikimu arba prekių ar paslaugų įsigijimu iš kitų asmenų

Tvarkymo tikslas

Asmens duomenys

Teisinis pagrindas

Saugojimo terminas

Kitos pastabos

Sutarčių su tiekėjais / klientais fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas (kontrahentų duomenys)

Paslaugos gavėjo arba teikėjo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris (paslaugų teikėjo), banko sąskaitos numeris sutarties vykdymo dokumentuose nurodyti asmens duomenys. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis) Sutarties galiojimo laikotarpiu Duomenys gali būti perduodami duomenų tvarkytojams
Sutarčių su klientais/tiekėjais juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas (kontrahentų, su jais susijusių asmenų duomenys) Vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas) Sutarties galiojimo laikotarpiu Duomenys gali būti perduodami duomenų tvarkytojams
Audito ir kitų profesionalių paslaugų teikimas (trečiųjų asmenų duomenys) Profesionalioms paslaugoms teikti reikalinguose dokumentuose nurodyti asmens duomenys, pavyzdžiui, darbo užmokesčio apskaitos duomenys vykdant auditą ir pan. BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas tinkamai suteikti paslaugas, užtikrinti paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi), BDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintų pareigų visuma) Sutarties galiojimo laikotarpiu Duomenys gali būti perduodami duomenų tvarkytojams
Preliminarios paslaugų kainos įvertinimas (kai naudojamasi interneto svetainėje esantys klausimynai) Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, atstovaujama įmonė, kurios vardu teikiamas paklausimas. BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas) 1 metus nuo paklausimo gavimo Duomenys perduodami duomenų tvarkytojui Google Ireland Limited*
Buhalterinės apskaitos tvarkymas (pačios Įmonės, o ne klientų) Vardas, pavardė, informacija apie gautas / suteiktas paslaugas ir parduotas prekes, kiti sąskaitose ir kituose buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodyti asmens duomenys BDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė) Duomenys saugomi buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais terminais, taip pat vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle Duomenys gali būti perduodami duomenų tvarkytojams
Archyvavimas Sutarčių sudarymo ir vykdymo, audito ir kitų profesionalių paslaugų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, teisinė prievolė, įtvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, 6.1. ir10.37 punktuose 10 metų (pasibaigus sutarčiai) Duomenys perduodami archyvavimo paslaugas teikiančiai įmonei (duomenų tvarkytojui)
Teisinių reikalavimų gynimas Sutarčių sudarymo ir vykdymo, audito ir kitų profesionalių paslaugų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – teisinių reikalavimų gynimas) 10 metų Duomenys perduodami
teismams, valstybės institucijoms, sprendžiančioms ginčus, ginčo šalims, advokatams ir kitiems teisines paslaugas teikiantiems subjektams

* Google centrinė būstinė yra trečiojoje valstybėje, dėl kurios Europos Komisija dar nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo, tačiau Europos Sąjungos gyventojų duomenis tvarko duomenų valdytojas Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Kadangi Google Ireland Limited yra mūsų pasitelktas duomenų tvarkytojas, skundus ar klausimus, susijusius su anketos pildymu per Google Forms, rekomenduojame teikti 2 Privatumo politikos skyriuje nurodytais mūsų kontaktais. Jei norėtumėte sužinoti daugiau apie Google asmens duomenų tvarkymo sąlygas, susipažinkite su Google privatumo pranešimu.

6. Kandidatų atranka

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis: darbovietę, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, adresą, išsilavinimą, pavardę, telefono numerį, vardą, pageidaujamą darbą, gyvenimo aprašymo gavimo datą, informaciją apie Jūsų asmenines savybes, darbo patirtį (paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis), informaciją apie užsienio kalbų mokėjimą (kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai), gebėjimą dirbti kompiuterio programomis, kitą gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiamą informaciją; pageidaujamą atlyginimą, dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Jums sutikus, kreipsimės į Jūsų esamą darbdavį, o į buvusį darbdavį kreipsimės savo teisėto intereso (atsirinkti tinkamą kandidatą) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies pagrindu siekdami patikrinti informaciją apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes (pavyzdžiui, darbo rezultatus, santykius su klientais ir/ar kolegomis, Jūsų darbo įvertinimą ir pan.). Savo teisėto intereso pagrindu (atsirinkti tinkamą kandidatą) taip pat rinksime informaciją iš viešų profesinių socialinės žiniasklaidos tinklų profilių. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą ar atitinkamai nesutikti, kad mes kreiptumėmės į Jūsų buvusį darbdavį, pranešdami apie tai Politikos 2 punkte nurodytu el. paštu.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pasibaigus konkrečiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 darbo dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo, išskyrus atvejus, kai duodamas atskiras sutikimas dėl kandidato asmens duomenų saugojimo nurodytą laikotarpį. Jei Jūsų kandidatūra nėra pasirenkama, bet esate davęs sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tikslu pasiūlyti darbą ateityje, Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime 1 metus nuo atrankos pasibaigimo.

Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį ar esamą darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį, jo pateiktą informaciją – tvarkysime kandidato atrankos tikslu. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo.

Įmonė taip pat atlieka kandidatų paiešką socialiniame tinkle LinkedIn ir kitose darbuotojų paieškai skirtose svetainėse/ portaluose. Kandidatų paieška socialiniame tinkle LinkedIn, darbo skelbimų portaluose ir kituose viešuose šaltiniuose tikslu, Įmonė tvarko šiuos potencialių kandidatų (paieškos kriterijus atitinkančių asmenų) asmens duomenis: vardas, pavardė, kita informacija, pateikta socialinio tinklo LinkedIn ar kitos paieškos platformos profilyje. Asmens duomenys tvarkomi įmonės teisėto intereso pagrindu. Asmens duomenys atskirai nėra saugomi, atrinktų asmenų tiesiog pasiteiraujama sutikimo dalyvauti Įmonės darbuotojų atrankoje.

Jei savo iniciatyva siunčiate mums savo duomenis siekdami, kad Jums būtų pasiūlyta praktika Įmonėje, Jūsų pateiktus duomenis tikslu pasiūlyti praktikanto poziciją saugosime 6 mėnesius nuo jų gavimo (nebent sprendimas pasiūlyti praktiką būtų priimtas anksčiau). Asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Jei per 6 mėnesius nepasiūlysime Jums praktikanto pozicijos mūsų Įmonėje, Jūsų pateiktus asmens duomenis sunaikinsime.

7. Tiesioginė rinkodara

Asmenims, sulaukusiems 14 metų, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas, vykdomą veiklą, organizuojamus renginius ir pan., elektroninio ryšio priemonėmis siųsime komercinius pasiūlymus, naujienlaiškius, informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius, veiklos naujienas, dalinsimės kita reklamine medžiaga. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis: el. pašto adresas, telefono numeris, informacija apie išsiųstas žinutes ir reakciją į jas. Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 3 metus nuo sutikimo davimo. Tiesioginės rinkodaros pranešimai yra siunčiami (Jūsų kontaktiniai duomenys tvarkomi) sutikimo pagrindu, o informacija apie išsiųstas žinutes ir reakciją į jas – mūsų teisėto intereso įvertinti rinkodaros efektyvumą pagrindu.

Jei esate mūsų klientas ir neišreiškėte prieštaravimo gauti informaciją apie mūsų teikiamas panašias į Jūsų įsigytas paslaugas, tiesioginės rinkodaros pranešimus siųsime savo teisėto intereso pagrindu. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkysime 1 metus nuo sutartinių santykių pasibaigimo.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi asmens duomenys perduodami naujienlaiškių siuntimo programą tiekiančiam duomenų tvarkytojui MailerLite Limited (Airijoje įsteigta bendrovė), taip pat kitiems duomenų tvarkytojams, kuriuos pasitelkti būtina siekiant vykdyti tiesioginę rinkodarą.

Jūs turite teisę paprieštarauti arba bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis 2 skyriuje nurodytu el. paštu.

8. Įmonės konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės konfidencialios informacijos apsaugą, Įmonės veiklos tęstinumą, saugant Įmonės informacines sistemas nuo įsilaužimo ir duomenų vagysčių, virusų, pavojingų interneto puslapių, kenkėjiškų programų, autorių teisių pažeidimo per techninę ir interneto prieigą bei kompiuterių tinklą nuo didelių apkrovų, Įmonė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais bei informaciją, saugomą Įmonės elektroninėje įrangoje. Siekdama šių tikslų, Įmonė tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: elektroninio pašto adresą, siuntėjo ar gavėjo vardą, pavardę, datą, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinį.

Duomenys surinkti konfidencialios informacijos apsaugos ir Įmonės informacinių sistemų nuo įsilaužimo ir duomenų vagysčių, virusų, pavojingų interneto puslapių, kenkėjiškų programų, autorių teisių pažeidimo per techninę ir interneto prieigą bei kompiuterių tinklą nuo didelių apkrovų, tikslais saugomi tikslu apginti teisinius reikalavimus 4 metus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą nuostatą. Ginant teisinius reikalavimus duomenys gali būti pateikti tokiems duomenų gavėjams (duomenų valdytojams) kaip teismai, teisėsaugos institucijos, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalims, advokatams ir kitiems teisines paslaugas teikiantiems subjektams.

9. Teisėtų interesų gynimas

Įmonė savo teisėto intereso pagrindu apginti savo teises, įskaitant civilinių ginčų atveju, tvarko byloje dalyvaujančių asmenų ar jų darbuotojų vardus, pavardes, asmens kodus, bylos aplinkybes, kitą su byla susijusią informaciją, viešai esančią informaciją. Duomenys gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, advokatams ar antstoliams, vykdantiems išieškojimą. Duomenys sunaikinami praėjus 1 metams po galutinio bylos išsprendimo ir Įmonės reikalavimų visiško patenkinimo (jei reikalavimai patenkinti).

10. Įmonės vidaus administravimas (akcininkų teisių įgyvendinimas)

Įmonė vidaus administravimo tikslu (gavusi akcininko prašymą dėl teisės į informaciją įgyvendinimo) gali perduoti akcininkui bet kurios asmens duomenis (kurie užfiksuoti akcininkui teikiamuose dokumentuose). Perdavimas atliekamas vykdant Įmonei taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), asmens duomenys tvarkomi tik iki jų perdavimo akcininkui.

11. Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įmone: telefonu, el. paštu, per socialinių tinklų paskyras, interneto svetainėje esančią kontaktų formą ar siųsdami laišką įmonės buveinės adresu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. el. pašto adresas, vardas, pavardė (jei nurodyti), vartotojo vardas (jei užklausa siunčiama per socialinio tinklo paskyrą), darbovietė (jei nurodoma), išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, gavėjas, siuntėjas (kai pranešimas yra adresuotas Jums), turinys.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

12. Interneto svetainė, slapukai

Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis, tačiau detalų ir aktualų naudojamų slapukų sąrašą rasite žemiau.

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis Galiojimo laikas Slapuko pobūdis (būtinas, funkcinis, analitinis, rinkodaros)
cookie_notice_accepted perskaityti, ar galima įdėti slapukus. 1 diena Funkcinis
pll_language išsaugoti kalbos nustatymus. 1 metai Funkcinis

Absoliučiai būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokių slapukų naudojimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 73 straipsnio 4 dalis. Šie slapukai yra būtini svetainės veikimui ir mūsų sistemose negali būti išjungti. Dažniausiai jie naudojami kaip atsakas tam, ką Jūs darote svetainėje, pavyzdžiui, pradedate naršyti ar pasirenkate savo privatumo nustatymus. Šie slapukai nesaugo jokios Jus galinčios identifikuoti asmeninės informacijos ir jie yra ištrinami vos tik išjungiate svetainę.

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymų svetainėje skaičių ir stebėti svetainės lankytojų srautus tam, kad galėtume pagerinti svetainės veikimą. Jie leidžia mums žinoti, kurie svetainės puslapiai yra labiausiai ar mažiausiai lankomi ir stebėti, kaip lankytojai naršo svetainėje. Šiam tikslui naudojame „Google Analytics“. Surinkti duomenys nėra prieinami jokiai kitai šaliai. Slapukais surinkta informacija yra anoniminė, ja nesiekiama Jus identifikuoti ar daryti įtaką Jūsų naršymo patirčiai kol lankotės svetainėje. Jeigu nesutiksite su šių slapukų naudojimu, nebūsite fiksuojamas apsilankymų statistikoje. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Komerciniai slapukai.

Šie slapukai, naudojami mūsų ir trečiųjų šalių, yra skirti siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą reklaminę informaciją, kuri galėtų jus sudominti. Mes naudojame slapukus, kurie renka duomenis apie Jūsų naršymo istoriją ir nustato Jūsų domėjimosi sritis, kad galėtume parodyti Jums aktualią rinkodaros informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Facebook ir LinkedIn ikonų įskiepiai

Šiame puslapyje yra naudojami Facebook, Instagram ir LinkedIn ikonų įskiepiai.

13. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse (toliau –Socialinės paskyros). Šiuo metu administruojame šias Socialines paskyras:

Socialinėse paskyrose esančią informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu. Socialinėse paskyrose esančios informacijos atskirai nesaugome (kai duomenys tvarkomi Socialinių paskyrų administravimo tikslu, tačiau duomenys gali būti išsisaugomi, jei juos reikia tvarkyti kitu, pavyzdžiui, teisių gynimo, tikslu).

Jums apsilankius Socialinėse paskyrose, socialinių tinklų administratoriai į Jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinių tinklų vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros atitinkamame socialiniame tinkle. Mes prie surinktų jūsų asmens duomenų prieigos neturime ir iš socialinių tinklų administratorių galime gauti tik statistinę informaciją apie Socialinių paskyrų lankomumą.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

14. Duomenų teikimas į trečiąsias valstybes

Socialinės žiniasklaidos tinklų (Facebook, LinkedIn) duomenų valdytojai yra įsisteigę trečiosiose valstybėse, dėl kurių Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo.

Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus Facebook socialiame tinkle, tvarko duomenų valdytojas „Meta Platforms Ireland Limited“ (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Informaciją apie tai, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galite sužinoti šiuo adresu: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation/. Turėdami nusiskundimų dėl „Meta Platforms Ireland Limited“ veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai „Meta Platforms Ireland Limited“ priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus LinkedIn socialiniame tinkle, tvarko duomenų valdytojas LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland). Informaciją apie tai, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galiu sužinoti šiuo adresu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy. Turėdami nusiskundimų dėl LinkedIn Ireland Unlimited Company veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai LinkedIn Ireland Unlimited Company priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

15. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, kandidatų į darbuotojus, mūsų darbuotojų, ir iš savo sutarčių kontrahentų.

Mes atskleidžiame informaciją apie Jus mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams (IT paslaugų, marketingo paslaugų teikėjams ir pan.).
Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

  • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
  • ketinant parduoti Įmonės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
  • pardavus Įmonės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

16. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

17. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: https://vdai.lrv.lt/.

18. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

19. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Jei pageidaujate gauti atnaujintą Privatumo politiką, prašome pranešti apie tai 2 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.