29 vasario, 2024

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) lengvata

Kristina Ramonaitė, AudifinaApskaitos ir mokestinių projektų vadovė

Arūnas Žebrauskas, Mokslinių projektų vadovas, konsultantas

 

 

Pristatyti Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) lengvatą paprastai mokesčių specialistui nėra lengva užduotis.

Sudėtinga tai padaryti ne dėl to, kad šią lengvatą sunku deklaruoti ar neaiški jos įtaka pelno mokesčiui, bet dėl to, kad, visų pirma, ją reikia atpažinti.

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP), apibrėžiama kaip sisteminga kūrybinė gamtos, žmonijos, kultūros ir visuomenės pažinimo veikla ir jos rezultatų panaudojimas.

MTEP veikla – tai veiksmų, kuriuos MTEP vykdytojai sąmoningai atlieka naujoms žinioms įgyti, visuma, kuri apima tris veiklos sritis: fundamentinius mokslinius tyrimus, taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

Eksperimentinė plėtra – bene dažniausiai įmonėse pasitaikantis MTEP variantas, nes jos tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus.

Audifina jau ne vienerius metus bendradarbiauja su mokslinių projektų vadovu, konsultantu Arūnas Žebrauskas, kuris padeda atpažinti  MTEP veiklą, nes didžiąją dalį savo laiko skiria tokių projektų kūrimui.

Jis mielai sutiko papasakoti apie dažniausiai Lietuvoje sutinkamus ir atpažįstamus MTEP projektus, ir bendradarbiavimą su VšĮ Inovacijų agentūra, kai prašoma pagalbos patvirtinti jų atitikimą.

Arūnai, kokius MTEP projektus Jūsų veikloje tenka sutikti dažniausiai, gal galite papasakoti kokią istoriją, kuri iliustruotų MTEP veiklos atpažįstamumo sudėtingumą?

Įmonės, kurios orientuotos į inovacijų kūrimą, kuriose dirba mokslininkai, kuriantys inovacijas, dažnai puikiai suvokia savo MTEP veiklų tikslingumą ir planuoja MTEP veiklas. Tokios įmonės nesunkiai geba apibrėžti vykdomas MTEP veiklas, dažnai kreipiasi dėl ES struktūrinių fondų paramos MTEP projektams finansuoti į VšĮ Inovacijų agentūrą. Beje, jeigu įmonė yra gavusi ES paramą MTEP projektui finansuoti, tokiu atveju net nereikia atskiros VšĮ Inovacijų agentūros ekspertizės – VMI pripažįsta ES finansuoto MTEP projekto išlaidas MTEP sąnaudomis.

Tačiau nemažai įmonių, kurios iš tikrųjų vykdo įvairias MTEP veiklas be ES paramos, dažnai jų neidentifikuoja ir, atitinkamai, nepasinaudoja pelno mokesčio lengvata. Pavyzdžiui, informacinių technologijų įmonės, kuriančios pažangias įvairius procesus automatizuojančias platformas, unikalius skaičiavimų algoritmus (šiuo metu ypač daug įmonių kuria dirbtiniu intelektu pagrįstus produktus) dažnai neatpažįsta, kad vykdo MTEP veiklas. Kadangi dirbtinis intelektas ir į jį panašios technologijos yra dar visiškai naujos, dažnai norint jas pritaikyti, reikia atlikti įvairius tyrimus ir eksperimentus (pvz. kurti unikalius matematinius algoritmus, juos „mokyti“  ir testuoti, taisyti, vėl „mokyti“ ir testuoti), kurie jau yra MTEP veikla, ir tokios veiklos sąnaudos yra priskirtinos MTEP sąnaudoms (pvz. programuotojų, matematikų, analitikų darbo užmokesčio sąnaudos, produktams kurti naudotų serverių nuomos sąnaudos ir pan.). Kitas pavyzdys gali būti naujų produktų, su pagerintomis ar visiškai naujomis savybėmis, kūrimas. Tai nebūtinai turi būti kažkokie sudėtingi prietaisai, įranga, ar technologijos.

Teko konsultuoti vieną modulinių pastatų konstrukcijas gaminančią įmonę, kurios projektuotojai sugalvojo sukurti naują metalinį poliuretanu apšiltintą modulį. Atrodytų nieko sudėtingo ir moksliško tame nėra. Pažiūrėkime giliau – įmonė pati suprojektavo visiškai naują modulio konstrukciją, kurią nusprendė apšiltinti poliuretano putomis (jos tuo metu dar buvo naujai atsiradęs rinkoje apšiltinimo būdas ir įmonė neturėjo patirties taikyti tokį šiltinimo būdą), bei ištirti įvairias konstrukcijos savybes (šilumos koeficientus, galimas šalčio tiltų susidarymo vietas, tvirtumą, atsparumą drėgmei ir kt. savybes) ir tam taikė įvairius mokslinius testavimo metodus (netgi samdė tyrimų laboratorijas ir universitetus atlikti minėtus tyrimus). Įmonė tyrimų metu įgijo naujas žinias ir patirtį, tyrimų rezultatus panaudojo konstrukcijai ir apšiltinimo technologijai tobulinti, ir, po eilės bandymų ir konstrukcijos perdarymo bei tobulinimo darbų, sukūrė naują įmonės produktą – poliuretanu apšiltintą modulinę konstrukciją pastatams, kurie yra tinkami naudoti net arktinių šalčių sąlygomis.

Visų aprašytų veiklų minėta įmonė savarankiškai neidentifikavo kaip MTEP. Tačiau po mūsų konsultacijų, tiek įmonės projektuotojai, tiek vadovybė sutiko, jog tai MTEP veiklos. Kartu su įmonės projektuotojais parengėme MTEP dokumentaciją, kurios pagrindu VšĮ Inovacijų agentūros (tuometinės LVPA) ekspertai veiklas pripažino MTEP, o produkto kūrimui išleistas lėšas – MTEP sąnaudomis.

Kur ir kaip reikia kreiptis į Inovacijų agentūrą, kad ji patvirtintų veiklos atitikimą MTEP? Kaip ilgai vyksta tvirtinimas?

Įmonėms, kurios planuoja savarankiškai vykdyti MTEP veiklas (be Europos Sąjungos paramos), rekomenduotume MTEP veiklas planuoti, atitinkamai dokumentuoti tiek veiklas (pvz. vadovybės patvirtinti produktų kūrimo planai, patvirtintos darbuotojų grupės, numatyti ištekliai, bandymų ir testavimo protokolai, naujų produktų brėžiniai ir kt. dokumentacija), tiek išlaidas.

Siekiant būti tikriems, kad MTEP veiklos ir  sąnaudos atitinka joms keliamus reikalavimus ir planuojant pasinaudoti pelno mokesčio MTEP lengvata, paprašyti VšĮ Inovacijų agentūros oficialios ekspertizės, kurios išvadas pripažįsta VMI.

VšĮ Inovacijų agentūros tinklalapyje adresu https://inovacijuagentura.lt/kcis/paslaugos/mita/mtep-veiklu-vertinimas.htmlyra prieinamos MTEP veiklų vertinimo tvarkos, reikalingų dokumentų formos, vertingos nuorodos į teisės aktus.

Taip pat galima konsultuotis su VšĮ Inovacijų agentūra dėl paraiškos pateikimo nuorodoje esančiais elektroninio pašto adresais ar telefonu. VšĮ Inovacijų agentūra, priėmusi paraišką, organizuoja MTEP veiklų vertinimą, paraišką vertina agentūros specialistas bei agentūros parinktas mokslinis ekspertas. Vertinimo procedūra trunka 2-4 savaites. Vertinimo metu agentūra ar ekspertas gali prašyti įmonės paaiškinti pateiktus dokumentus ar juose esančią informaciją, pateikti papildomą informaciją ar dokumentus. Tačiau verta atlikti šią procedūrą, nes VšĮ Inovacijų agentūrai pateikus oficialias išvadas, kad įmonės veikla atitinka MTEP kriterijus, šia išvada vadovaujasi VMI ir jokių ginčų dėl veiklų, bei atitinkamai išlaidų, priskyrimo MTEP, nebekyla.

Visada rekomenduojame įmonėms, planuojančioms naudotis MTEP lengvata, gauti VšĮ Inovacijų agentūra įvertinimą, nes kitu atveju, VMI tikrinimo metu gali kilti ginčų arba VMI pati gali inicijuoti vertinimą VšĮ Inovacijų agentūra, o agentūros vertinimas kai kuriais atvejais gali būti ir nepalankus.

Įsitikinus, kad MTEP veiklos ir  sąnaudos atitinka joms keliamus reikalavimus, pravartu susipažinti su taikomomis lengvatomis.

Kokios jos yra, trumpai pristato Audifina Apskaitos ir mokestinių projektų vadovė Kristina Ramonaitė

Kristina, kaip MTEP veikla įtakoja pelno mokestį?

Yra keli svarbūs dalykai, kurių reikia nepamiršti kalbant MTEP įtaką pelno mokesčiui:

1.MTEP sąnaudos iš pajamų yra atskaitomos tris kartus, pavyzdžiui – patyrus 100 tūkst. EUR sąnaudų vykdant MTEP veiklą, papildomai, prie jau patirtų 100 tūkst. EUR sumos, bus galima atskaityti dar 200 tūkst. EUR suma. Visa atskaityta suma bus 300 tūkstančių eurų.

2.Kitaip apskaitomas ir MTEP naudojamo turto nudėvėjimas. Jis yra pagreitintas, pavyzdžiui – mašinos, įrengimai ir įrenginiai pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais gali būti nudėvėti per 2 metus, vietoje 5-8 metų.

3.MTEP rezultato, intelektinio turto (kompiuterio programos ir patentabilumo kriterijus atitinkančio išradimo, kuris sukuriamas vykdant MTEP) perleidimas apmokestinamas 5 proc. pelno mokesčio tarifu.

Ar galėtum padetalizuoti, kas priskiriama MTEP LENGVATOS sąnaudoms?

MTEP sąnaudoms priskiriama:

1. Tiesiogiai MTEP dalyvaujančių darbuotojų darbo užmokestis ir VSD mokesčiai;

2. Komandiruočių sąnaudos (tiesiogiai susijusių su MTEP darbais);

3. MTEP darbuose sunaudotų žaliavų, kito trumpalaikio turto sąnaudos;

4. Tiesiogiai susijusių paslaugų sąnaudos (konsultacijų, patalpų ir įrengimų nuomos, komunalinių paslaugų, remonto, sandėliavimo, telekomunikacijų ir kitų);

5. Sąnaudos, patirtos įsigyjant MTEP darbų sudedamuosius darbus iš kitų asmenų (EEE ir DAIS valstybių);

6. Neatskaitomo PVM sąnaudos.

Svarbu paminėti, kad norint pasinaudoti lengvata, reikia nepamiršti:

– Priskiriant veiklą MTEP, privaloma parengti dokumentaciją, įrodančią sąnaudų atitiktį MTEP reikalavimams;

– MTEP nustačius šiandien, lengvatą galima taikyti retrospektyviai: tikslinant 2021-2023 m. pelno mokesčio deklaracijas, jeigu ankstesniais metais buvo vykdyti MTEP projektai;

– Lengvata naudinga net ir turint mokestinį nuostolį, kadangi nuostolis gali būti keliamas į kitus metus;

– MTEP sąnaudos turi būti sumažintos gautų dotacijų sumomis.

Jei liko neatsakytų klausimų dėl su MTEP veikla susijusia lengvata, susisiekime: kristina.ramonaite@audifina.lt.